شنبه 11 تیر 1390 19:04
نوشتن حقیقت

 

تنها راه نوشتن حقیقت تصور هیچ وقت خوانده نشدن نوشته هایت است. نه توسط کسی و نه حتی، مدتی بعد توسط خودت.


آدمکش کور - مارگارت آتوود

 

پشتیبانی