یکشنبه 7 مهر 1392 09:29
ای تو تموم زندگیم...

 

صدای آسانسور که می آید، چشمهای علی برق می زند. هر دو در انتظار صدای کلیدت می مانیم و کلید را که از جیبت در می آوری در را باز کرده ایم.


انتظار آمدنت شیرین است و حضورت در خانه شیرین تر.


به خانه که می آیی با خود بغل بغل روشنایی می آوری و جرعه جرعه آرامش.


دوستت دارم مرد نازنینم...ای تو تموم زندگیم...


دوستت داریم بابا متین جون... بی تو تمومه زندگیم...

دسته بندی: برای تو...

پشتیبانی