چهارشنبه 5 آذر 1393 18:25
گلاب به روتون!!!

   

صبح طی اکتشافاتش یه شیشه گلاب از توی کابینت پیدا کرده. براش توضیح دادم که گلاب همینجوری خوشمزه نیست و باید با غذا بخوریمش تا خوشمزه باشه. صد البته که تا وقتی یه ذره اش رو نچشید قانع نشد. وقتی چشید با خودش گفت: "گلاب با غذا خوشمزه است" و گذاشتش تو کابینت و رفت.


ظهر وقتی غذا رو کشیدم و آوردم سر میز و صداش کردم که بیاد ناهار بخوره دیدم رفت توی آشپزخونه و گلاب رو از توی کابینت برداشت و آورد.

هیچی دیگه یه لقمه لوبیا پلو می خورد یه قلپ گلاب. با خودشم تایید می کرد که " گلاب با غذا خوشمزه است"...

دسته بندی: پسرک قصه‌ی ما...

پشتیبانی